STATUT

 1. czwartek, 10 marca 2011

  CELE STATUTOWE FUNDACJI „WSPIERAMY WIELKICH JUTRA”

  Rozdział 2

  PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
  § 6 Cele i formy działania Fundacji

  1. Celem Fundacji jest:

  • wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
  • inicjowanie powiązań między przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, sferą naukową i badawczą oraz zarządzanie takimi powiązaniami,
  • rozwój świadomości obywatelskiej i zaangażowania społeczeństwa służące stabilnemu rozwojowi gospodarczemu,
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
  • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  • wspomaganie i promowanie inicjatyw, społecznych, naukowych, badawczych i oświatowych dotyczących rozwoju gospodarczego i instytucjonalnego,
  • działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
  • promocja i organizacja wolontariatu,
  • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  • promocja społecznej odpowiedzialności biznesu,
  • działalność charytatywna. czytaj więcej